בלוג ייעוץ פנסיוני

שאלות ותשובות בנושא ייעוץ פנסיוני

Posted by:

 

  1. 1.    תוך כמה זמן חברה מנהלת נדרשת לבצע בקשה של משיכת כספים?

חברה מנהלת מחויבת לשלם את כספי העמית בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

  1. 2.    תוך כמה זמן חברה נדרשת לבצע בקשה להעברת כספים בין קופות גמל?

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו לפני אוקטובר 2008 – החברה המנהלת הייתה מחויבת להעביר את הכספים  בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

לגבי בקשות להעברת כספים שהוגשו החל מאוקטובר 2008 – החברה המנהלת מחויבת להעביר את הכספים בתוך כ-20 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

  1. 3.    תוך כמה זמן חברה נדרשת לבצע בקשה להעברת כספים בין מסלולים באותה קופה?

החברה המנהלת מחויבת להעביר את הכספים בתוך 3 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

 

  1. 4.    אני חושב שהחברה המנהלת איחרה לבצע את בקשתי למשיכה/להעברת כספים. מה עליי לעשות?

החברה המנהלת מחויבת לבדוק את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבר, דהיינו בתקופה שמיום 1 ביוני 2008 ועד ה- 31 בדצמבר 2008. החברה תקבע ביחס לכל בקשה האם היא בוצעה באיחור. במקרים שבהם העמית זכאי לפיצוי הוא יקבל מהחברה את הפיצוי בצירוף הודעה המפרטת את אופן חישוב הפיצוי עד לסוף שנת 2011.

 

עמית שהגיש בקשה קודם ליום 1 ביוני 2008, או לאחר יום 31 בדצמבר 2008, והחברה המנהלת איחרה לבצע את בקשתו, יכול לפנות לממונה על פניות הציבור בקופת הגמל שלו על מנת לברר את זכאותו לפיצוי. את פרטי ההתקשרות עם הממונים על פניות הציבור בחברות המנהלות . ניתן לפנות בעניין זה גם ליחידה לפניות הציבור שבאגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

  1. 5.    הגשתי בקשה לחברה מנהלת בתקופה שבין ה-1 ביוני 2008 לבין ה-31 בדצמבר 2008 והיא בוצעה באיחור, בתוך כמה זמן אקבל את הפיצוי המגיע לי?

ההכרעה קובעת לוח זמנים ליישום הוראות ההשבה. בהתאם לכך, על החברות המנהלות לשלם את הפיצוי לעמיתים עד לסוף שנת 2011.

 

  1. 6.    מהו גובה הפיצוי המגיע לי בעת איחור בביצוע בקשה למשיכת כספים שהגשתי?

חברה מנהלת תשלם לעמית את הכספים שעמדו לזכותו במועד שנקבע בדין לתשלום הכספים, בתוספת ריבית פיגורים בגין תקופת האיחור.

במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל גבוה מהסכום המפורט לעיל, תשלם החברה המנהלת לעמית גם את ההפרש שבין שני הסכומים האמורים.

 

  1. 7.    מהו גובה הפיצוי המגיע לי בעת איחור בביצוע בקשה להעברת כספים שהגשתי?

הוראות ההכרעה מבחינות בין בקשה שהוגשה לפני יום 1 באוקטובר 2008 לבין בקשות שהוגשו לאחר מועד זה, וזאת לאור התקנת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008.

ביחס לבקשות שהוגשו קודם ליום 1 באוקטובר 2008 נקבע כי חברה מנהלת תשלם לעמית את הכספים שעמדו לזכותו במועד שנקבע בדין להעברת הכספים, בתוספת ריבית פיגורים עבור תקופת האיחור. לסכום זה תיזקף תשואת הקופה המקבלת, בין אם הייתה חיובית ובין אם הייתה שלילית. במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו הועברו הכספים בפועל גבוה מהסכום המפורט לעיל, תעביר החברה המנהלת לחשבונו של העמית בקופה המקבלת גם את ההפרש שבין שני הסכומים.

ביחס לבקשות שהוגשו לאחר יום 1 באוקטובר 2008 נקבע כי חברה מנהלת תשלם לעמית את הכספים שעמדו לזכותו במועד שנקבע בדין להעברת הכספים, בתוספת תשואת הקופה המעבירה או הקופה המקבלת, לפי הגבוהה מבין שתי התשואות, בהתאם להוראות ההכרעה.

 

  1. 8.    הגשתי פנייה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. הפנייה עוסקת בנושאים שההכרעה העקרונית מטפלת בהם. כיצד תטופל הפנייה שהגשתי?

הוראות ההשבה חלות גם על כל הבקשות שהוגשה בעניינן פנייה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. לפיכך, ככל שייקבע כי הבקשה בוצעה באיחור, החברה המנהלת תחויב לשלם את הפיצוי המתאים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהוראות ההשבה.

 

  1. אני חושב שהפיצוי שמגיע לי הוא גבוה יותר מאשר זה שנקבע בהכרעה. מה אוכל לעשות?

ההכרעה העקרונית מסדירה את הפיצוי המתאים במקרים של איחור במשיכת כספים או בהעברתם באופן כולל. מטבע הדברים, היא אינה מתייחסת לכל מקרה באופן פרטני. אם חלו נסיבות מיוחדות שההכרעה אינה מתייחסת אליהן, יש באפשרותו של העמית לפנות לחברה המנהלת את קופת הגמל או ליחידה לפניות הציבור, ולהציג אסמכתאות התומכות בטענותיו. יובהר כי ייתכנו מקרים בהם יידרש הפונה לפנות לערכאות משפטיות מוסמכות, בבקשה לקבל סעד מתאים.

0

About the Author:

דני טל - מייסד חברת פורשור מומחים לייעוץ פנסיוני ,בוגר יחידה מובחרת בחיל הים, מצוללי הקישון, מרבית חייו היה איש עסקים. לאחר שחלה וגילה שגם מרבית הכסף ששילם לביטוח ירד לטמיון, הבין את הצורך של הציבור ושל המדינה בייעוץ ביטוח וסיוע אובייקטיבי, מקצועי ובלתי תלוי של מימוש זכויות. משמש כמנכ"ל חברת פורשור מומחים בע"מ, המתמחה בייעוץ פנסיוני, שדרוג הון עצמי, במימוש זכויות פיננסיות ובבדיקת תשלומי ביטוח אישי, משפחתי ופנסיוני ובייעוץ ופנסיה מאושרת כתאגיד ייעוץ פנסיוני ע"י משרד האוצר.
  מאמרים דומים